Privacy Policy

Madaloe, gevestigd te Krimpen aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.madaloe.nl

Marloes de Bruijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Madaloe. Hij/zij is te bereiken via [email protected].

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Madaloe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Madaloe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Madaloe analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Madaloe neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Madaloe) tussen zit. Madaloe gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Lightspeed:

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

MultiSafepay:

Voor de afhandeling van betalingen maakt Madaloe gebruik van MultisSafepay.  MultiSafepay verwerkt de volgende persoonsgegevens van u als consument:

  • Persoonlijke gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, nationaliteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  • IP-adres
  • Gebruikte browser en/of gebruikt apparaat (laptop, tablet, smartphone)
  • Andere persoonsgegevens die actief worden verstrekt aan MultiSafepay (bv. in correspondentie of telefoongesprekken)

De bewaringsduur is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verzamelen. Over het algemeen zullen gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk verplichte termijn of zolang als nodig is om het doel waarvoor de gegevens worden verzameld te verwezenlijken (de eerder in dit beleidsdocument genoemde doelen). In bepaalde gevallen is er geen wettelijke vastgestelde termijn van toepassing. Ook kan het wettelijk vereist zijn, of toegestaan, om bepaalde categorieën gegevens langer te bewaren. Daarom zullen sommige gegevens ook na de wettelijke termijn worden bewaard.

De informatie die we nodig hebben om uw aanvraag voor de verwerking van betalingen af te handelen zal niet langer dan tot zeven jaar na de sluiting van uw account of de beëindiging van de overeenkomst worden bewaard (bv. omdat de informatie verplicht moet worden bewaard voor derden, zoals de belastingdienst, enz.). Uw gegevens kunnen worden gedeeld met derden als dat nodig is om de overeenkomst tussen een klant en MultiSafepay uit te voeren. Indien dat nodig is om de overeenkomst na te leven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zullen uw gegevens worden gedeeld met derden. We delen uw gegevens met zorgvuldig uitgekozen derden, met wie we schriftelijke overeenkomsten hebben gesloten voor een veilige, gecontroleerde, beperkte, zorgvuldige en wettige gegevensverwerking. Daarom kunnen we garanderen dat deze derden de gegevens met een hoog niveau van beveiliging en met grote zorg zullen verwerken.

Als uw gegevens worden gedeeld met derden voor doeleinden die verder gaan dan de hierboven genoemde doeleinden, zult u daarvan in kennis worden gesteld en worden gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming.

MultiSafepay treedt op als “verwerkingsverantwoordelijke” overeenkomstig de nieuwe Europese gegevensbeschermingswetgeving. MultiSafepay hecht het hoogste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom zullen we alle passende maatregelen treffen, zowel technische als organisatorische, om onbevoegde toegang/wijziging, verlies, ongewenste doorgifte en onjuist gebruik te voorkomen. Als u ervan overtuigd bent dat uw gegevens niet goed worden beveiligd of op onwettige wijze worden verwerkt, neem dan contact met ons op via [email protected]. In dat geval zullen we alle haalbare handelingen verrichten om het probleem op te lossen. Om beveiligingsredenen kunnen we u vragen om bewijs van uw identiteit.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Madaloe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Madaloe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Madaloe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Madaloe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Madaloe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Madaloe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Madaloe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Madaloe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]