Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Artikel 2 – De ondernemer

Madaloe handelend onder de naam: Madaloe

Vestigingsadres:
Krimpen aan den IJssel

Openingstijden: Maandag t/m zondag
Telefoonnummer: +31 (0) 6 53 99 34 26
Bereikbaarheid telefonisch: Maandag t/m vrijdag (beperkt)

Bereikbaarheid per mail: Maandag t/m zondag
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 78166934
BTW-identificatienummer: NL003295803B58

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Madaloe en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Madaloe en de klant.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Madaloe voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Madaloe zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Madaloe behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van Madaloe.

Artikel 4 - Assortiment

Alle producten die door Madaloe worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle producten zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking. De aangegeven prijzen zijn exclusief (eventuele) administratie, service en/of verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product. 

Al de producten in de webshop worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Madaloe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel. 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het emailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 6 - Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Madaloe. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Madaloe kunnen worden uitgesloten.

 

Artikel 7 - Levering

- Madaloe zal bij het in ontvangst nemen en het uitvoeren van de bestellingen de grootst  mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

- Plaats van levering is het adres van de consument.

- De leveringstermijn van een product bedraagt maximaal 7 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen, indien het product op voorraad is. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Madaloe overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Madaloe te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of aan Madaloe te melden. Mochten er invoerrechten worden berekend over de producten die wij verzenden naar u in het buitenland dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening. Bij het weigeren van de bestelling door de te betalen invoerkosten zullen de retourkosten ook voor eigen rekening zijn. 

- Vertraging in de levertermijn welke veroorzaakt wordt door derden (PostNL) komt niet voor rekening voor Madaloe mits Madaloe de bestelling tijdig heeft afgegeven bij een PostNL-punt. Bij drukke periodes bij de verzendbedrijven dient de klant zelf rekening te houden met een eventuele vertraging in de verzending.

 

Artikel 8 – Ons recht om de bestelling te annuleren

Madaloe behoudt expliciet het recht om een bestelling te annuleren zonder verantwoordelijk te zijn voor kosten en schade in de volgende situaties:

 • Wij hebben geen betaling ontvangen via onze payment provider;
 • Het product is niet meer op voorraad;
 • De vermelde prijs was onjuist.

 

Artikel 9 - Retour

Madaloe behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van Madaloe of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de kosten van de productwaarden van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien u een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk overmaken, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending.

Mocht het pakket zijn afgeleverd bij een ophaalpunt, is het mogelijk dat het pakket retour wordt gestuurd zodra de klant deze niet op tijd ophaalt, in deze gevallen zullen de kosten worden doorgerekend aan de klant. Mocht het pakket retour komen vanwege weigering aan de deur zullen deze retourkosten ook worden doorgerekend aan de klant.

Indien wij geld terug storten moet je rekening houden dat dit maximaal 10 werkdagen in beslag neemt. We zijn hierbij afhankelijk van onze payment provider.

 

Artikel 10 - Garantie

Madaloe garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Madaloe is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Madaloe. Madaloe is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien Madaloe, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Madaloe zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De consument is gehouden Madaloe te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Madaloe mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De consument is verplicht het product aan Madaloe te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Madaloe zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen met de consument.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Madaloe is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen. 

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: Madaloe iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en Madaloe als verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten. 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer).

 

Artikel 12 – Klachten procedure

Heeft de consument een dusdanige vervelende ervaring dan heb je de mogelijkheid om een klacht te mailen naar [email protected] met in de titel: KLACHT (ordernummer). Wij geven hier een terugkoppeling op binnen 10 werkdagen. Madaloe probeert altijd een gepaste oplossing te bieden.

Uw aankoop valt onder het Europese Consumenten Recht. Wanneer u een klacht heeft kan dit leiden tot reparatie, vervanging, korting of een gedeeltelijke of volledige restitutie. De klacht dient wel binnen ‘aannemelijke tijd’ gemeld te worden. Met aannemelijk tijd wordt bedoeld zo snel mogelijk na het bevinden van de klacht en uiterlijk binnen twee maanden. U kunt uw klacht indienen bij de klantenservice door een e-mail te sturen naar [email protected]. Afhankelijk van de klacht zult u instructies van ons ontvangen voor de verdere afhandeling. Wanneer u het artikel retour stuurt naar de verkopende winkel vragen wij u om er duidelijk bij de vermelden wat uw klacht precies inhoudt en wat uw ordernummer was. Bij gehonoreerde klachten zullen wij achteraf de verzendkosten vergoeden. In andere gevallen betaalt u zelf de verzendkosten en u bent in beiden gevallen verantwoordelijk voor de zending. Bewaar daarom goed het verzendbewijs. Daarnaast vragen wij u ook om het artikel zorgvuldig te verpakken en op te sturen.

Artikel 13 - Geschillen

Op de overeenkomsten tussen de klant en Madaloe waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 - Winacties

Bij het deelnemen van een winactie, dienen de deelnemer zich te houden aan de voorwaarden:

 • Het maximum aantal deelnames per persoon is aangegeven bij de desbetreffende winacties. Elke poging tot het meerdere malen deelnemen, leidt direct tot diskwalificatie van de winactie.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, incomplete, ongeldige gegevens en late deelnames, dat direct leidt tot diskwalificatie van de winactie.
 • Bij het deelnemen van een winactie, dien je strikt te houden aan de officiële winactie voorwaarden.
 • De winnaar(s) van de winactie wordt willekeurig geselecteerd van de gekwalificeerde deelnames en wordt gecontacteerd via e-mail binnen … werkdagen na het einde van de winactie. De winnaar(s) dient de contactpersoon te bevestigen met de daarbij geïnstrueerde gegevens. De voor en achternaam van de winnaar(s) worden zichtbaar op de daarbij relevante pagina’s van Madaloe.
 • Indien de deelnemer niet binnen drie dagen bevestigd, wordt er een andere deelnemer voor in de plaats geselecteerd.
 • De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een cadeaukaart.

 

Artikel 15 - Kortingscodes

Madaloe behoudt zich het recht om producten uit te sluiten van kortingscodes.